F.


Feierlich sehen wir neben dem Doge
 • E. Pepping (gemCh)
Feiger Gedanken (Lila) "Beherzigung"
 • W.v. Baußnern
 • Joh. Brahms Op.93,6
 • Hans Brehme Op.35,5
 • Martin Grabert Op.66,1
 • Willem de Haan Op.25,3
 • Theod. Huber-Auderach Op.34,2
 • Hugo Kaun
 • Jul.Knies Op.8,1
 • Conr. Kölle (in Goethe-Kantate Op.50) (gemCh u Orch)
 • Kurt Lißmann (MCh u Bläser)
 • Wilh. Mauke Op.47,1
 • A. Mendelssohn Op.44,2
 • Franziskus Nagler Op.45,1
 • J.Fr. Reichardt
 • E. Sehlbach, aus Op.60 (gemCh)
 • H. Simon (Chöre der Nation) (MCh)
 • Hans Sommer, 4 Goethe Liede (1)
 • Hans Stieber
 • Wilh. Weismann
 • H.H. Wetzler Op.6,5
 • H. Wiltberger Op.52,2
 • Hugo Wolf
 • Heinr. Zöllner Op.75,1
Felsen sollten nicht Felsen
 • Karl Marx
 • Rich. Wetz, Goethe Oratorium (9)
Felsen stehen gegründet (aus Euphrosyne)
 • J.Fr. Reichardt f. 4 Singstimmen a capp.
Fetter grüne, du Laub (Herbstgefühl)
 • Bettina v. Arnim
 • Hans Gál Op.25,2
 • Heinrich Lemacher p.37,2
 • A. Mendelssohn
 • E. Pepping
 • W. Petersen Op.40,3
 • J.Fr. Reichardt (Wetzel)
 • O. Schoeck Op.19a
 • Ernst Ed. Taubert Op.71,5
 • Karl Weigl Op.3,4
 • J.H. Wetzel Op.14,2
Flieh, Täubchen, flieh (Mädchens Held)
 • Heinr. Esser
 • C.Fr. Zelter 6 dt. Lieder f. Altstimme
Freudig war vor vielen Jahren
 • O. Schoeck (Br.u.H)
Freudvoll und leidvoll (Egmont)
 • L.v. Beethoven 1810
 • G. Böttcher.Goethe Kantate 7 (S.u. Orch)
 • J.P.E. Hartmann Op.1,7
 • J.Chr. Kienlen
 • Armin Knab, mit Laute
 • Fr. Liszt
 • V.E. Neßler Op.34,1
 • G. Reichardt Op.27,6
 • J.Fr. Reichardt 1798 (Wetzel, Lieder der Liebe und Einsamkeit II)
 • A. Rubinstein Op.57,4
 • Fr. Schubert
 • H. Truhn Op.21,1
 • C.Fr. Zelter
 • Heinr. Zöllner Op.57,3
Frisch, der Wein soll reichlich fließen (Rechenschaft)
 • C.Fr. Zelter 1810 (Bar.u.3st Ch)
Früh, wann Tal, gebirg und Garten
 • Rud. Bode, Goethe-Lieder
 • E. Gernot Klußmann Op.11 (4st FrCh)
 • Th. Streicher Op.6,3
 • Br. Stürmer Op.98
 • A. Urspruch Op.30,6
 • Herm. Zilcher Op.51,7
Füllest wieder Busch und Tal
 • Frh.v. Dalberg
 • L. Damrosch Op.17,4
 • Gottfr. Emil Fischer, 12 Lieder (5)
 • R. Fricke Op.37,1
 • J.G.D. Gackstatte (P)
 • Fr. Gernsheim Op.29,4
 • Friedr. Grimmer
 • M. Hauptmann (Br.u.H)
 • Rob Hernried (MCh u Orch)
 • F. Hiller Op.204,1
 • Fr.H. Himmel, Op.26,1 1806
 • G. Jenner (ms 1910)
 • Ph.Chr. Kayser 1777(Friedl I, irrig unter Seckendorffs Namen)
 • R.v. Keudell Op.2,II,12
 • Johanna Kinkel Op.7,5
 • C.A. Lorenz Op.18,1
 • K. Mangold Op.26,6
 • L. Meinardus Op.18 (br.u.H)
 • H.J. Moser (ms 1949)
 • P. Natorp Op.4,8
 • H. Pfitzner Op.18
 • Aug. Püringer Op.1,1
 • J.Fr. Reichardt (Goethes lyrische Gesänge, 1794)
 • Karl Reinthaler Op.3,3
 • Andr Romberg 1793
 • Wilh. Rust Op.42,1
 • L. Schlottmann Op.16
 • L. Schlottmann Op.44,2
 • B. Scholz Op.44,2
 • Fr. Schubert 1815
 • E.E. Taubert Op.71,1
 • W. Tomaschek
 • A. Urspruch
 • Georg Vierling Op.26,3
 • J.H. Wetzel Op.14,10
 • C.Fr. Zelter 1812
Für Männer uns zu plagen (Die Fischerin)
 • B. Klein Op.46,8
 • Corona Schröter