U.

Über alle Gipfeln
 • H. Bellermann, Op.19,9
 • G. Böttcher, Goethe-Kantate 10 (S, Ch, Orch)
 • Alphons Diepenbrock. "Wanderers Nachtlied" (Gem.Ch)
 • Alb. Dietrich, Op.12
 • O. Dorn, Op.1,5
 • Gustav Eggers, Op.8
 • Louis Ehlert, Op. 28,5
 • Ernst Frank, Op.5,4
 • Th. Fröhlich, Op.3,1
 • M. Hauptmann
 • W. Hensel
 • Hugo Herrmann, Op.74b,2 (FrCh, 3st)
 • H.v. Herzogenberg, Op.10
 • A.V. Heuß, Op.14,2
 • F. Hiller, Op.129, 11.
 • F. Hiller, Op.142,8 (3 weibl St. u. Kl)
 • B. Graf Hochberg
 • Al. Holländer, Op.22
 • Al. Holländer, Op.25,2
 • Kurt Hösel
 • Charles J. Ives: 114 Songs (68)
 • S. Jadassohn, Op.38,5
 • O. Jahn
 • G. Jenner (hs 1910)
 • K. Kämpf, Op.85,2
 • H. Kaun (MCh)
 • W. Kienzl, Op.17,1
 • Th. Kirchner, Op.69,1
 • B. Klein
 • H. Knappertsbusch, Op.13,1
 • Fr. Kuhlau, Op.128,2
 • Chr. Lahusen. "Heimkehr am Abend"
 • W. Lamping
 • Br. Leipold, Op.148 (gemCh)
 • Herm. Levi
 • Jos. Liebeskind. Op.9,4
 • Kurt Lißmann (MCh)
 • Fr. Liszt
 • C. Loewe, Op.9, I, 3a
 • C.A. Lorenz, Op.18,3
 • C.A. Mangold, Op.23,3
 • Franz Marschner, Op.19,2
 • N. Medtner, Op.6,1
 • F. Möhring, Op.45,4
 • Emil Naumann, Op.26,2
 • G. Nellius, Op. 75,2 (MCh)
 • V.E. Neßler, Op.34,3
 • V.E. Neßler, Op.49,3
 • Rud. Palme, Op.20 (gemCh)
 • Heinrich Porges (gemCh)
 • Robert Radecke, Op.27,2
 • Max Reger, Op.14,2
 • W.H. Riehl, Hausmusik, 2,21
 • Franz Ries, Op.8,5
 • Bertr. Roth, Op.18,3
 • W. Rudnick, Op.92,2
 • K.Fr. Rungenhagen, Op.3,2
 • L. Schlottmann, Op.44,1
 • X. Schnyder v. Wartensee
 • G. Schreck, Op.43,3 (gemCh)
 • Fr. Schubert, Op.96,3
 • R. Schumann, Op.96,1
 • H. Sommer, 4 Goethe Lieder (2)
 • Fr. Stade, MChöe, (3)
 • Th. Streicher (MCh)
 • Br. Stürmer, Op.39,2
 • G. Vierling, Op.70,1
 • K. Weigl, Op.1,6
 • Fr. Wüllner, Op.5,3
 • C.Fr. Zelter
 • Heinr. Zöllner, Op.69,1 (MCh)
Über das Niederträchtige
 • Rich. Strauß, Op.67,3
 • Rich Wetz, Op.21,3
Über meines Liebchens Äugeln (Geheimes)
 • Karl Eberwein
 • Ph. Gretscher, Op.3,1
 • S. Jadassohn, Op.78,2
 • H.J. Moser (hs.1949)
 • Fr. Schubert, Op.14,2
 • J.H. Wetzel. Op.14 I,6
Über Tal und Fluß getragen
 • W. Berger
 • Friedr. Grimmer
 • P. Grönland
 • J.A. Josephson
 • B. Klein
 • C. Moltke
 • R. Radecke, Op.39,5
 • J.Fr. Reichardt, Lieder der Liebe und Einsamkeit
 • Fr. Schubert, Op.19,2
 • L. Spohr, Op.41
 • C.Fr. Zelter 1797
 • J.R. Zumsteeg
Uf' 'm Bergli
 • A.P. Berggreen
 • K.A. Fischer, Op.11,4
 • Gottfr. Emil Fischer, 12 Lieder (4)
 • Ernst Frank, Op.5,7
 • Rob. Franz, Op.33,5
 • Rob. Franz, Op.47,3
 • Jos. gersbach
 • Georg Henschel, Op.24,7
 • F. Hiller, Op.129,12
 • Th. Huber-Anderach, Op.35,2
 • Ad. Jensen, Op.57,6
 • Hans Koeßler
 • Joh. Lewalter, Op.6,1
 • Aug. Ludwig, Op.34,1
 • C. Lührß, Op.34,3
 • E. MacDowell, Op.27,2
 • Wilh. Nelle
 • Hugo Röhr, Op.6,2
 • Heinr.v.Sahr, Op.14,5
 • Fr. Schubert
 • Rob. Schwalm, Op.66,2
 • Fr. Silcher
 • A. Ursprung< op.15,5
 • Volksweise: Goethe Lieder, hg: Bärenreiter
 • Jos.V.v. Wöß, Op.39,3
Ullin trat auf mit der Harfe (Aus Ossian in Werthers Leiden)
 • C. Loewe
Um Mitternacht ging ich
 • R. G'schrey, Op.14,2
 • E. Pepping (Haus- und Trostb. I)
 • C.Fr. Zelter
 • Herm. Zilcher, Op.51,8
Um Mitternacht, ich schlief
 • H. Zilcher, Op.51,4
Um Mitternacht, wenn die Menschen erst schlafen
 • Erich Anders, Op.4,3
 • Karl Ehrenberg, Op.31,2
 • Martin Frey, Op.76,7
 • G. Jenner (FrCh. m. Orch oder Kl, 1893)
 • Rob. Kahn, Op. 75, II
 • Jul. Kniese, Op.12,1
 • Max Marschalk, Op.22,2
 • N. Medtner, Op.6,3
 • G. Nellius, Op. 75,4 (MCh)
 • A.M. Schnabel, Op.2,1
 • R. Stöhr, Op.20,2
 • Br. Stürmer, Op.5b
 • Ludwig Weber (3 Fr-St)
 • Karl Weigl, Op.8,1
 • Karl Weigl, Op.25,7
 • Jul. Weismann, Op.4,9
 • Erich J. Wolff, Op.15,2
 • H. Zilcher, Op.51,9
Umsonst daß du, ein Herz zu lenken (Der wahre Genuß)
 • A.P. Bergreen
 • B.Th. Breitkopf
Und frische Nahrung
 • H. Bellermann, Op.41,5
 • Ad. Clemens; "Lyrik aus der Ferne", MCh u S
 • R. G'Schrey, Op.14,1
 • R. Kahn, Op.20, I, 5
 • C. Loewe, Op.80,I,2
 • N. Medtner, Op.3,3
 • F. Mendelssohn-Bartholdy, Op.41,6
 • H.G. Nägeli
 • J.Fr. Reichhardt
 • K. Reinthaler, Op.11,4
 • Herm. Riedel, Op.13,3
 • Wilh. Rust, Op.44
 • Fr. Schubert, Op.92,2
 • W. Taubert, Op.199,3
 • W. Tomaschek
Und morgen fällt Skt. Martins Fest
 • A.V. Heuß, Op.15,1
 • C. Loewe, Op.9, VIII,5
 • Gerh. Strecke
 • Hugo Wolf
Und nun dring' ich allerorten
 • Rich. Wertz, Goethe Oratorium (26)
Und wenn mich am Tag die Ferne
 • R. Bode, Goethe Lieder, S.6
 • A. Bungert, Op.24,5
 • Camillo Hildebrand
 • Br. Stürmer, Op.98
Und wer mit Katzen
 • Gerh. Strecke
Ungehemmt mit heißem Triebe
 • Rich. Wetz, Goethe Oratorium (27)
Unmöglich ist's, den Tag dem Tag zu zeigen. (Heut und Ewig)
 • Ernst Pepping (gemCh)
Uns gaben die Götter
 • E. Istel, Op.15,2
Uns hat ein Gott gesegnet. (= 4.Strophe des Bundesliedes "In allen guten Stunden")
 • Rich. Wetz, Goethe Oratorium (16)
Unter dem Felsen am Wege
 • R.v. Keudell, Op.3